logo sterk in kinderopvang

Vertrouwenspersoon

Als adviesbureau voor kinderopvangorganisaties begrijpen wij bij Sterk in Kinderopvang hoe belangrijk het is om een veilige en prettige opvangomgeving te bieden voor kinderen, ouders en medewerkers. Wij bieden daarom een extern vertrouwenspersoon aan voor kinderopvangorganisaties die zich bij ons aanmelden.

Onze externe vertrouwenspersoon is een onafhankelijke en neutrale partij waar medewerkers, ouders en andere betrokkenen terecht kunnen met klachten, zorgen of vragen. De vertrouwenspersoon biedt een veilige en vertrouwelijke plek waar zij hun verhaal kwijt kunnen en waar zij kunnen rekenen op een luisterend oor en ondersteuning. De vertrouwenspersoon kan samen met hen kijken naar de mogelijkheden om de situatie op te lossen of naar passende hulp en ondersteuning.

Onze externe vertrouwenspersoon kan ook een rol spelen in het voorkomen van ongewenst gedrag en situaties binnen de kinderopvangorganisatie. Zo informeert de vertrouwenspersoon medewerkers en ouders over ons beleid ten aanzien van ongewenst gedrag en hoe zij hiermee om kunnen gaan. Dit kan bijdragen aan een veiliger en prettiger werkklimaat en opvangsituatie voor de kinderen.

Wilt u als kinderopvangorganisatie gebruik maken van onze externe vertrouwenspersoon? Neem dan contact met ons op. Wij streven naar een veilige en prettige opvangomgeving voor alle betrokkenen en ondersteunen u daar graag bij.

Verbinden en Samenwerken: Hand in Hand op Onze Inspiratiedag voor Startende Kinderopvangondernemers

Een veilig meldpunt voor beroepskrachten

Een beroepskracht bij een kinderopvangorganisatie kan contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon in verschillende situaties. Hieronder volgen een aantal voorbeelden:

 • Bij klachten of vermoedens van ongewenst gedrag, zoals pesten, discriminatie, seksuele intimidatie of agressie. Hierbij kan gedacht worden aan ongepaste opmerkingen of aanrakingen door collega’s of ouders.

 • Bij situaties waarin de beroepskracht zich onveilig voelt op de werkvloer. Dit kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden door een conflictsituatie met een collega of een ouder, of door het niet naleven van veiligheidsvoorschriften.

 • Bij vragen over de naleving van wet- en regelgeving en het beleid van de kinderopvangorganisatie. Hierbij kan gedacht worden aan vragen over het pedagogisch beleidsplan of het personeelsbeleid.

 • Bij vragen over de naleving van wet- en regelgeving rondom de COA.

 • Bij vragen over persoonlijke omstandigheden waardoor het werk lastiger is.

De vertrouwenspersoon zal samen met de beroepskracht kijken naar mogelijke oplossingen of passende hulp en ondersteuning.

Bemiddeling tussen beroepskrachten en het kinderdagverblijf

Een externe vertrouwenspersoon kan op verschillende manieren een klacht over het kinderdagverblijf van een beroepskracht oplossen. Hieronder staan enkele voorbeelden:

 1. Informatie en advies: De externe vertrouwenspersoon kan de beroepskracht voorzien van informatie en advies over het indienen van een klacht bij het kinderdagverblijf of bij andere instanties, en over mogelijke oplossingen.

 2. Bemiddeling: De externe vertrouwenspersoon kan als onafhankelijke bemiddelaar tussen de beroepskracht en het kinderdagverblijf optreden om te helpen bij het oplossen van de klacht.

 3. Mediation: Bij mediation gaat de externe vertrouwenspersoon samen met de beroepskracht en het kinderdagverblijf in gesprek om tot een gezamenlijke oplossing te komen.

 4. Escalatie: Als de klacht niet kan worden opgelost via bemiddeling of mediation, kan de externe vertrouwenspersoon de beroepskracht adviseren over verdere stappen.

Het is belangrijk om op te merken dat de externe vertrouwenspersoon geen beslissingsbevoegdheid heeft over de afhandeling van klachten. De vertrouwenspersoon biedt ondersteuning, advies en begeleiding bij het vinden van een oplossing voor de klacht en zal zich inzetten voor een zo passend mogelijke afhandeling, waarbij de-escalatie van conflicten een belangrijk uitgangspunt is.

Een luisterend oor voor ouders

Een ouder die gebruik maakt van een kinderopvang kan in verschillende situaties contact opnemen met een externe vertrouwenspersoon. Een aantal voorbeelden:

 1. Bij klachten of vermoedens van ongewenst gedrag, zoals pesten, discriminatie, seksuele intimidatie of agressie van medewerkers, andere ouders of kinderen binnen de kinderopvang.

 2. Bij onveilige situaties op de opvanglocatie, bijvoorbeeld door gebrekkig toezicht, niet-naleving van veiligheidsvoorschriften of onveilig speelgoed.

 3. Bij vragen of zorgen over de kwaliteit van de opvang, zoals de pedagogische aanpak, hygiëne of veiligheid van de opvanglocatie.

 4. Bij vragen over de naleving van wet- en regelgeving, zoals de Wet kinderopvang, of het beleid van de kinderopvangorganisatie.

De vertrouwenspersoon zal een luisterend oor bieden voor ouders en passend advies geven.  Indien nodig begeleid de extern vertrouwenspersoon bij het oplossen van het probleem. 

Bemiddeling tussen ouders en het kinderdagverblijf

Onze externe vertrouwenspersoon kan op verschillende manieren een klacht over het kinderdagverblijf van een ouder oplossen. Hieronder staan enkele voorbeelden:

 1. Informatie en advies: Onze externe vertrouwenspersoon kan de ouder voorzien van informatie en advies over het indienen van een klacht bij het kinderdagverblijf of bij andere instanties, en over mogelijke oplossingen.

 2. Bemiddeling: Onze externe vertrouwenspersoon kan als onafhankelijke bemiddelaar tussen de ouder en het kinderdagverblijf optreden om te helpen bij het oplossen van de klacht.

 3. Mediation: Bij mediation gaat onze externe vertrouwenspersoon samen met de ouder en het kinderdagverblijf in gesprek om tot een gezamenlijke oplossing te komen.

 4. Escalatie: Als de klacht niet kan worden opgelost via bemiddeling of mediation, kan onze externe vertrouwenspersoon de ouder adviseren over verdere stappen, zoals het indienen van een formele klacht bij een geschillencommissie.

Het is belangrijk om op te merken dat de externe vertrouwenspersoon geen beslissingsbevoegdheid heeft over de afhandeling van klachten. De externe vertrouwenspersoon biedt ondersteuning, advies en begeleiding bij het vinden van een passende oplossing voor de klacht. Hierbij is de-escalatie het uitgangspunt.

Pakket Vertrouwenspersoon

149 per jaar per LRK-nummer
 • Jaarlijkse beoordeling van uw personeelsbeleid en indien nodig actualisatie.
 • Gedragscode voor ouders en verzorgers
 • Mediapakket om de contactgegevens duidelijk te maken aan ouders
 • Mediapakket om de contactgegevens duidelijk te maken aan beroepsrkrachten
 • Een gereduceerd uurtarief als er gebruik wordt gemaakt van de diensten van de vertrouwenspersoon vanuit ouders of beroepskrachten

Waarom is het inschakelen van een extern vertrouwenspersoon een teken van goed werkgeverschap?

Het inschakelen van een externe vertrouwenspersoon is een teken van goed werkgeverschap omdat het aantoont dat de kinderopvangorganisatie zorg heeft voor het welzijn van haar medewerkers. Door het bieden van een onafhankelijke vertrouwenspersoon, biedt de organisatie haar medewerkers een veilige omgeving waarin zij hun zorgen en problemen kunnen bespreken.

Een externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk en kan daardoor objectief en neutraal handelen. Medewerkers voelen zich vaak vrijer om hun zorgen en problemen te bespreken met een externe vertrouwenspersoon, omdat zij geen directe band hebben met de organisatie of de collega’s binnen de organisatie.

Daarnaast kan het inschakelen van een externe vertrouwenspersoon bijdragen aan een positieve werkcultuur binnen de organisatie. Medewerkers voelen zich gesteund door hun werkgever en weten dat er op een professionele manier wordt omgegaan met eventuele problemen en klachten.

Het bieden van een externe vertrouwenspersoon is een blijk van goed werkgeverschap en een investering in het welzijn en de werktevredenheid van de medewerkers.

 
Neem contact met ons op voor deskundig advies over kinderopvang - Sterk in Kinderopvang

Creëer een veilige en gezonde werkomgeving voor uw medewerkers door hen de steun van een onafhankelijke en professionele externe vertrouwenspersoon te bieden.